OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI W PENSJONACIE I POZOSTAŁYCH USŁUG DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PENSJONACIE ** GOŚCINIEC PIENIŃSKI.

 

 Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację  oraz ważności rezerwacji. 

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI 

 Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez : 

 a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Pensjonatu w formie elektronicznej, 

b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail), 

c) telefoniczne zamówienie pobytu, 

d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej. 

 

   Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Pensjonat prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który winien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie. 

 Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pensjonat rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości od 10 do 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 3 dni roboczych.

Zadatek o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz Pensjonatu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. 

Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.  

Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Gościniec Pieński. 


Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Gościniec Pieński.

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Gościniec Pieński okres rozliczeniowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w Obiekcie powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu.


Gościniec Pieński  zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe. Korzystanie z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach „kredyt Hotel” (rachunek na pokój) jest możliwe wyłącznie po przekazaniu Recepcji Hotelowej prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Dokumentu autoryzacyjnego umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi Gościa.

Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

II. ANULOWANIE REZERWACJI 

 

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie. 


A. Warunki anulowania rezerwacji

Zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 

1) na 2 dni przed planowanym przyjazdem gość zostanie obciążony całkowitą kwotą 1 doby pomniejszoną o zadatek

4) w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu. 

 

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa. 

 Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

B. Skrócenie pobytu

 Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez Hotel Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych. 

D. Akceptacja Regulaminu

 Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

 

 III. DODATKOWE INFORMACJE  

 Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 10.30.

 Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.

 Pensjonat Gościniec Pieniński zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.


Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):

– nocleg w komfortowym pokoju

– śniadanie w formie bufetu

– możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu na całym obiekcie hotelowym

– parking

Dzieci do lat 3 – pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.

 

Dzieci 3-7lat – pobyt w hotelu (w pokoju rodziców) 50% ceny.

Dodatkowe opłaty:

 – obiadokolacja (poza ofertami pakietowymi)

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.


Intencją Hotelu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Pensjonat świadczeniami.  W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Hotelem a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. 

 

Dyrekcja Pensjonatu Gościniec Pieniński